• Zdravá škola

   Žiakom vštepujeme základy zdravej výživy.
  • Snoezelen

   Špeciálnu multisenzorickú miestnosť Snoezelen, využivajú naši žiaci ako terapeutickú metódu, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí, prostredníctvom svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby.
  • ZŠ pre žiakov s autizmom

   V škole sa nie len učíme, ale aj hráme a zabávame.
  • Školský klub detí

   V školskom klube detí a v školskom internáte sa usilujeme o všestranné a harmonické rozvíjanie dieťaťa, prostredníctvom hry, tvorby, zábavy a športu.
  • Práca s hlinou

   Naši žiaci zhotovujú z keramickej hliny krásne a originálne výrobky, ktoré zdobia priestory školy a slúžia ako darčeky pre rodičov či priateľov školy.
  • Remeselná výchova

   Súčasťou školského vzdelávacieho programu je predmet remeselná výchova, v rámci ktorého žiaci pracujú s keramickou hlinou, polymérovou hmotou, priadzou, drôtom, kožou a koženkou.
  • Novinky

     • Zoznam pomôcok na školský rok 2024/2025

      V prílohách sa nachádza zoznam školských pomôcok na školský rok 2024/2025 pre jednotlivé ročníky Špeciálnej základnej školy - variant A, B, C a pre Praktickú školu; ďalej pre Základnú školu pre žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím (MP) aj bez mentálneho postihnutia (bez MP).

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2023/2024

      V školskom roku 2023/2024 zazvonil školský zvonec poslednýkrát dňa 28. júna. So žiakmi, deťmi školy a ich rodičmi sa rozlúčili pani riaditeľka a ostatní pedagogickí zamestnanci na školskom dvore. Následne boli rozdané predškolákom osvedčenia a žiakom vysvedčenia vo svojich triedach. Deviataci a ostatní končiaci žiaci sa rozlúčili so školou. Chceme im popriať veľa šťastia a úspechov v nasledujúcom životnom období. Ostatným žiakom prajeme krásne prázdniny a veľa zážitkov.

    • Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád v atletike
     • Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád v atletike

      Dňa 20.6.2024 sme sa zúčastnili na Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád v atletike, ktoré sa konali v Banskej Bystrici, na atletickom štadióne Univerzity Mateja Bela. Podujatia sa zúčastnil rekordný počet súťažiacich v počte 167, ktorí si zmerali sily v rôznych disciplínach (beh, skok do diaľky, vrh guľou, štafeta) a vekových kategóriách. Naši žiaci Sofia Pongová, Nikola Holešová, Vanesa Martinková a Ivan Stolár, podali skvelé výkony a vybojovali cenné kovy. Sofia Pongová si odniesla 3. miesto v skoku do diaľky z miesta a aj v behu na 50 m. Nikola Holešová si vybojovala 3. miesto v skoku do diaľky z miesta a 4. miesto v behu na 100 m. Vanesa Martinková sa umiestnila na 2. mieste a vybojovala si titul majsterky Slovenska v behu na 100 m. A na záver, naše zastúpenie v mužskej kategórii, Ivan Stolár sa umiestnil na 2. mieste v behu na 100 m a titul majstra Slovenska si odniesol v dis

     • Aj my pracujeme s technikou

      Pod pojmom informačno-komunikačné technológie (IKT) rozumieme informačné zdroje ako sú Internet, CD ROM, tablet, notebook, interaktívne tabule, aplikácie a rôzne multimediálne prvky, ktoré sa využívajú vo vyučovacom procese. Tieto technológie pôsobia na všetky ľudské zmysly. Vďaka týmto svojim novým možnostiam nadobúdajú dôležitú úlohu pri získavaní poznatkov a informácií pre našich žiakov. Nový prístup k vzdelávaniu znamená, že žiaci by mali mať možnosť využívať IKT vo všetkých predmetoch, vo všetkých ročníkoch. Využívanie IKT má byť zmysluplné, primerané intelektovým a fyzickým schopnostiam žiakov. Preto sa aj my snažíme na vyučovaní využívať rôznu IKT techniku v B aj C variante. Našou najobľúbenejšou hrou je robotická včielka. Tu je malá ukážka našej práce v B a C variante.

     • Športovo-hravý deň v ŠKD

      V nadväznosti na športové podujatia prebiehajúce od začiatku mesiaca u nás na škole, sme dňa 19.6.2024 pokračovali v športovom duchu aj v ŠKD.

      Deti s radosťou napodobnili vychovávateľku Anežku v neistej chôdzi po úzkej lavičke, bez problémov vyskákali STOPY v telocvični, beh okolo kužeľov sme dali ľavou zadnou - síce nie každý trafil loptičku do toho žltého koša na plasty,

     • Koncoročná opekačka detí v ŠKD

      V stredu, 26.6.2024, nás na školskom dvore čakal s dobrou náladou náš vtipný školník Robo, ktorý nám založil ohník na opekanie a naša Aďka, Mirka, Jožka, Ala, Lenka, Anežka a dve Majky nám pripravili na stôl nefalšovanú hostinu, rozdali ražne s vopred narezanými špekačkami a zvyšok práce sa nechal na nás - šikovné deti.

     • Záverečné skúšky v PŠ

      Dňa 25.06.2024 sa v praktickej škole uskutočnili záverečné skúšky žiaka 3. ročníka Adriána Zajaca.

      Pozostávali z praktickej časti, kde žiak odprezentoval svoj pripravený výrobok. Prítomné boli aj mamičky niektorých žiakov. Riaditeľka školy Mgr. Ďurajková spolu so zástupkyňou RŠ, Mgr. Bašovou, pozitívne ocenili prácu žiaka počas jeho trojročného štúdia. Spolužiaci ho ocenili mohutným potleskom. Na záver si žiaci spolu s triednou učiteľkou a pedagogickou asistentkou ako aj mamičkami posedeli v krásnom letnom počasí v altánku pri malom občerstvení.

     • Ukončenie školského roka 2023/2024

      Slávnostné ukončenie školského roka bude prebiehať dňa 28.6.2024 na školskom dvore v priestoroch novej budovy školy (vedľa zmrzlinára) v čase od 8,00 hod. Následne si žiaci prevezmú v triedach vysvedčenia. Žiaci prihlásení na obed v školskej jedálni prevezmú stravu a odchádzajú zo školy domov. V prípade nutnosti je zabezpečená trieda ŠKD.

     • OZNAM O PRERUŠENÍ PREVÁDZKY ŠMŠ BYTČA počas letných prázdnin 2024

      Riaditeľka Spojenej školy internátnej v Bytči oznamuje, že špeciálna materská škola bude v prevádzke počas letných prázdnin nasledovne:

      od 1. júla do 12. júla 2024 pre prihlásené deti.

      Od 15. júla do 31. augusta 2024 bude prevádzka materskej školy prerušená z dôvodu čerpania dovoleniek zamestnancov a potreby čistenia a vykonávania nevyhnutných opráv priestorov materskej školy.

     • Veľkí učia malých

      Publikácia Možnosti rozvíjania finančnej gramotnosti u detí predškolského veku, ktorá bola vydaná v rámci projektu Poznaj svoje peniaze, nás inšpirovala pri realizácií aktivít aj v našej škole.

      Žiaci ôsmeho ročníka ŠZŠ si pripravili pre detičky ŠMŠ viaceré zaujímavé úlohy, ktorými sa snažili naučiť svojich menších kamarátov, čo sú to peniaze, na čo slúžia, ako sa s nimi narába, ako si ich vážiť a ako si môžu peniaze našetriť.

     • WORKSHOP v Modre

      Žiaci našej školy mali možnosť dňa 25.6., tesne pred koncom školského roka, zažiť nezabudnuteľné chvíle. Zúčastnili sa totiž WORKSHOPU v Modre, a to priamo v Slovenskej ľudovej majolike.

      Cestu za nadobudnutím nových poznatkov a zručností si užili v pohodlnom mikrobuse. V prvej časti výletu absolvovali prehliadku výroby modranskej keramiky, nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Dozvedeli sa množstvo informácií o histórii výroby majoliky, videli točenie nádob na hrnčiarskom kruhu, ako aj maľovanie tradičných motívov majstrami keramickej dielne. Pozreli si zaujímavý dokumentárny film, ktorý mapoval zrod remesla až po súčasnú tvorbu.

     • Letné účelové cvičenie

      Dňa 20. júna sa žiaci II. stupňa A variantu, B2 a Praktickej školy zúčastnili na letnom účelovom cvičení. Témy boli rôzne a žiaci sa opäť dozvedeli množstvo zaujímavých informácií dôležitých pre život. V škole sme si zopakovali, ako postupovať pri evakuácii v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie a tiež, aké veci by mali byť súčasťou evakuačnej batožiny a čo naopak, obsahovať nemá. Následne sme sa presunuli na futbalové ihrisko do neďalekého Hliníka nad Váhom. Tam sme pokračovali aktivitami na troch rôznych stanovištiach. Žiaci si mohli pod vedením Mgr. Vyrobíka vyskúšať orientáciu v priestore pomocou buzoly a rôznych mobilných aplikácií. Následne sa presunuli na stanovište Ing. Randovej, ktorá im ukázala rôzne spôsoby, ako nájsť sever a zorientovať sa tak v neznámom prostredí. Poslednou, praktickou, činnosťou bolo oboznámenie žiakov s tým, ako si privolať pomoc v prípade nehody, aké i

     • Návšteva družobnej školy Weißenburg

      Tie ozajstné priateľstvá dokážu prekonať všetko, tie ozajstné priateľstvá sú nezabudnuteľné, tie ozajstné priateľstvá ostávajú navždy v srdci, tie ozajstné priateľstvá zostanú naveky.

      Už 14 rokov sa družobná škola v Nemecku stáva miestom stretnutí, kde prichádzame s našimi deťmi a pedagógmi, a tak vytvárame silné puto priateľstva. Aj tento rok nás srdečne privítala celá škola vo Weißenburgu a vytvorili pre nás nezabudnuteľné okamihy a nádherný 3-dňový program. Prvý deň sa niesol v duchu spoznávania sa, kde nás všetci privítali krásnym kultúrnym programom. Súčasťou vyučovacieho procesu sme boli aj my, kde ani jazyková bariéra nebola prekážkou. Zaujímavé a systematicky pripravené aktivity boli pre nás veľkou inšpiráciou. Dievčatá strávili deň v kuchynke a pripravili si veľmi chutné talianske sušienky cantuccini. Chlapci svoju zručnosť preukázali v dielni a vyrobili si domčeky pre hmyz. P

     • Futbalový turnaj v Žiline

      Štyria žiaci našej školy, Filip Horvát, Marek Cudrák, Mário Cudrák a Ivan Stolár, tvorili dňa 17.6.2024 unifikovaný tím s gymnazistami z Bytče, Adamom Masiarom a Sebastiánom Nemčekom a zmerali si tak svoje sily na turnaji v unifikovanom futbale v Žiline.

      Podujatie organizovali zamestnanci Spojenej školy, J. Vojtaššáka v Žiline. Zápasy prebiehali formou "každý s každým" na multifunkčnom ihrisku Farnosti Žilina, Vlčince.

     • Účasť žiaka R. Rezáka na celoslovenskej súťaži Husľový kľúčik v Bratislave

      V stredu, 5. júna 2024, sa konalo celoslovenské kolo speváckej súťaže Husľový kľúčik na pôde Spojenej školy Dolinského 1 v Bratislave, kde postúpil z krajského kola aj náš žiak Romanko Rezák. Predstavilo sa na nej množstvo žiakov zo špeciálnych škôl z celého Slovenska v štyroch súťažných kategóriách. Členovia poroty to naozaj nemali ľahké, vybrať spomedzi zúčastnených troch najlepších, pretože všetci žiaci podali vynikajúce výkony. Náš žiak Romanko Rezák vystúpil v kategórii mladších žiakov s piesňou Dedina od skupiny Ščamba. Medzi najlepšími troma sa neumiestnil, no napriek tomu je veľkým úspechom už len jeho účasť na tak významnom podujatí. Všetkým zúčastneným touto cestou ďakujeme za vytvorenie príjemnej a priateľskej atmosféry a taktiež za výbornú organizáciu tohto krásneho podujatia, kde sme mohli stretnúť aj známe osobnosti ako Simu Magušinovú a Fera Joka, ktorí spravili pre nás t

     • Účasť na Oblastnej špeciálnej olypmiáde v štvorboji

      Šesť žiakov reprezentovalo našu školu dňa 12. júna na Oblastnej špeciálnej olypmiáde v štvorboji.

      Súťaž organizovali zamestnanci Spojenej školy, Športovcov v Púchove. Žiaci si zmerali svoje sily v atletických disciplínach na ihrisku Základnej školy, J. A. Komenského. Súťažilo sa v behu na 60 a 200 metrov, skoku do diaľky a hode granátom a kriketovou lopličkou. V silnej konkurencii vybojovala naša Vaneska Martinková pekné tretie miesto. Ostatní žiaci, A. Gabrík, M. Kubicová, R. Uríková, F. Horvát a I. Stolár, sa nedali zahanbiť a podali pekné športové výkony.

     • Oslava Medzinárodného dňa detí

      Niet krajšieho úsmevu na svete, než je úsmev detí. Verte, že tie naše sa dňa 7.6.2024 usmievali po celý deň. Na dvore ich čakali pripravené aktivity - prekážková dráha, kreslenie, lego, hod loptou, maľovanie na tvár, krásna výzdoba a príjemná hudba. Pani učiteľky pripravili pre deti odmenu v podobe sladkých balíčkov, medailí a diplomov, ktoré pristáli v nedočkavých detských rúčkach.

     • Učíme sa o ľudovom odeve

      Ďalšie náučné a tvorivé dopudnie prežili žiaci našej školy vďaka zamestnancom Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici, ktorí zavítali k nám do školy dňa 10. júna.

      Aktivity projektu z výzvy Umenie pre školy boli realizované vďaka Fondu na podporu umenia a Trenčianskemu samosprávnemu kraju.

      Žiaci sa dozvedeli priamo od etnológa veľa zaujímavostí o slovenskom ľudovom odeve Považia, získané vedomosti preukázali pri vypĺňaní pracovných zošitov a taktiež mali možnosť dekorovať tašky alebo tričká s využitím prvkov ľudových motívov.

     • So športom nás život baví

      Šport je neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Okrem mnohých priaznivých účinkov na ľudský organizmus nám poskytuje pocit šťastia, radosti a spolupatričnosti. Tentokrát sme sa však pohybu venovali o čosi kreatívnejšie, a to prostredníctvom výtvarného prejavu. Pohyb je niečím, čo nás spája bez ohľadu na naše rozdiely, a preto: „SO ŠPORTOM NÁS ŽIVOT BAVÍ“. Tak znela téma tohtoročnej výtvarnej súťaže, do ktorej sme sa mohli opäť zapojiť vďaka Spojenej škole, Športovcov v Púchove, ktorá každoročne organizuje súťaže podobného charakteru. Mnohým z našich žiakov sa podarilo uspieť a získať zaujímavé vecné ceny. Sú nimi: Terézia Butková, Jaroslav Ačjak, Magdaléna Kubicová, Soňa Hirnerová, Šimon Rašovec, Marko Kresáň a Patrik Papaj. Svoje ocenenia si boli prevziať dňa 16.05.2024 na Slávnostnom vyhodnotení Výstavy výtvarných prác žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorá sa konala v p

     • Atletický trojboj

      V stredu, 05.06.2024, sme na našej škole privítali športovcov zo Žilinského a Trenčianskeho kraja. Slnečné počasie nám prialo, a tak si žiaci spoločne zmerali svoje sily v atletickom TROJBOJI, kde mohli preukázať svoju šikovnosť, obratnosť a radosť z pohybu. Žiaci svoje odhodlanie, vytrvalosť a silu vôle preukázali v troch disciplínach: beh na 15 m, skok z miesta a hod na cieľ. Žiaci boli rozdelení do ôsmich skupín, kde sa s veľkou energiou pustili do všetkých pripravených disciplín. Príjemná atmosféra, športové pokriky a neutíchajúci potlesk vyburcovali žiakov k skvelým výkonom. Všetci súťažiaci sa umiestnili na stupňoch víťazov. Odmenou pre nás všetkých bola úžasná a nefalšovaná radosť z detí pri odovzdávaní ocenení. S hrdosťou a pocitom šťastia si každý súťažiaci odniesol medailu, diplom a darček. Všetkým súťažiacim gratulujeme ku krásnym výkonom a prajeme im, nech sila vôle je ich hn

  • Partneri

   • EduPage
   • Školské-tašky
  • Zvonenia

   Sobota 13. 7. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje