• Špeciálna materská škola

  • Špeciálna materská škola

   07.02.2024 18:22
   • Špeciálna materská škola, Mičurova 364/1 Bytča, je predškolské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom so zdravotným znevýhodnením, spravidla od 2 rokov veku dieťaťa do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky.

    Špeciálna materská škola je organizačnou zložkou Spojenej školy internátnej v Bytči. Nachádza sa nad školskou jedálňou na 1. poschodí v novovybudovaných priestoroch. Na tomto poschodí sú umiestnené dve triedy s príslušenstvom a spálňa.

    Špeciálna materská škola poskytuje poldenné a celodenné predprimárne vzdelávanie deťom so zdravotným znevýhodnením. Podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje deti na život v spoločnosti v súlade s ich individuálnymi a vekovými osobitosťami.

    V ŠMŠ sa zameriavame na:

    • vytváranie priaznivej sociálno – emocionálnej atmosféry pre osobnostný rozvoj dieťaťa v predškolskom veku,
    • uplatňovanie výchovných zložiek, v rámci ktorých je venovaná zvýšená pozornosť jazykovej výchove a rozvoju komunikačných schopností detí,
    • uplatňovanie organizačných foriem venovaných upevňovaniu zdravia detí a optimálneho rozvoja ich pohybových schopností a motoriky.

    Plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti v špeciálnej materskej škole vychádza zo Štátnych vzdelávacích programov (ďalej len ŠVP) s rešpektovaním špecifických cieľov výchovy a vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením rozpracovaných v ŠkVP pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie.

    Špeciálna materská škola poskytuje deťom predprimárne vzdelanie, ktoré získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre deti s mentálnym postihnutím. Dokladom o získanom predprimárnom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

    Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠMŠ

    Príloha 2 - Písomné vyhlásenie

    Príloha 3 - Písomné vyhlásenie

    Súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

    Informovaný súhlas s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole

    Potvrdenie o plnení povinného predprimárneho vzdelávania