• Poslanie a úlohy Spojenej školy internátnej v Bytči upravuje Štatút školy.

      Spojená škola internátna je školou, vnútorne diferencovanou, ktorá poskytuje výchovu a vzdelanie deťom a žiakom s takými rozumovými nedostatkami, pre ktoré sa nemôžu úspešne vzdelávať v bežnej materskej, základnej a strednej škole. Dokladom o získanom vzdelávaní je vysvedčenie, v ktorom sa uvádza vnútorná diferenciácia školy.

      Spojená škola internátna v Bytči má tieto súčasti:

      • špeciálna materská škola,
      • špeciálna základná škola,
      • praktická škola,
      • základná škola pre žiakov s autizmom.

      Hlavnou úlohou školy je jednota výchovy a  vzdelávania, spojenie školy so životom v prospech rozvoja osobností detí a žiakov s mentálnym postihnutím a viacnásobným postihnutím, formovanie ich intelektuálneho a mravného rozvoja s cieľom pripravenosti na primerané spoločenské začlenenie a uplatnenie.

      Ďalšie organizačné zložky školy sú:

      • školský internát
      • školská jedáleň
      • školský klub detí
      • centrum špeciálno-pedagogického  poradenstva.

      Špeciálna základná škola, Mičurova 364/1, Bytča (ďalej len ŠZŠ), poskytuje výchovu a vzdelávanie žiakom so zdravotným znevýhodnením. Edukačný proces sa prispôsobuje špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám žiakov.

      Dieťa so zdravotným znevýhodnením môže začať plniť povinnú školskú dochádzku v prípravnom ročníku, ak k 01. septembru bežného kalendárneho roka dosiahlo šesť rokov veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť a nie je u neho predpoklad zvládnutia učiva prvého ročníka. Prípravný ročník mu zabezpečí zaškolenie, bezplatnú logopedickú starostlivosť, odbornú špeciálnopedagogickú starostlivosť (špeciálny pedagóg, logopéd, psychológ, fyzioterapeut), terapie na odstránenie vývinových porúch učenia a individuálnu výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v malom kolektíve. V prípravnom ročníku sa vyučuje 20 vyučovacích hodín týždenne. Absolvovanie prípravného ročníka zabezpečí bezproblémový vstup dieťaťa do prvého ročníka základnej školy alebo špeciálnej základnej školy.

      Na základe komplexnej diagnostiky sa v ŠZŠ vzdelávajú žiaci od 6 do 18 rokov veku. Špeciálna základná škola vzdeláva žiakov s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím. Vzdelávanie sa vnútorne člení podľa stupňa mentálneho postihnutia žiakov na:

      a) variant A pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia,

      b) variant B pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia,

      c) variant C pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutých a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B.

      Obsah vzdelávania žiakov jednotlivých variantov je daný štátnym vzdelávacím programom pre žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie a školským vzdelávacím programom.

      V prípade ťažkosti pri osvojovaní si predpísaného učiva je možné žiakovi ŠZŠ vypracovať individuálny vzdelávací program z jedného alebo viacerých predmetov, podľa ktorého sa vzdeláva a postupuje do vyššieho ročníka.

      Špeciálna základná škola poskytuje žiakom primárne vzdelanie. Primárne  vzdelanie  získa  žiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

      Špeciálna materská škola, Mičurova 364/1 Bytča, je predškolské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom so zdravotným znevýhodnením, spravidla od 2 rokov veku dieťaťa do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky.

      Špeciálna materská škola je organizačnou zložkou Spojenej školy internátnej v Bytči. Nachádza sa nad školskou jedálňou na 1. poschodí v novovybudovaných priestoroch. Na tomto poschodí sú umiestnené dve triedy s príslušenstvom a spálňa.

      Špeciálna materská škola poskytuje poldenné a celodenné predprimárne vzdelávanie deťom so zdravotným znevýhodnením. Podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje deti na život v spoločnosti v súlade s ich individuálnymi a vekovými osobitosťami.

      V ŠMŠ sa zameriavame na:

      • vytváranie priaznivej sociálno – emocionálnej atmosféry pre osobnostný rozvoj dieťaťa v predškolskom veku,
      • uplatňovanie výchovných zložiek, v rámci ktorých je venovaná zvýšená pozornosť jazykovej výchove a rozvoju komunikačných schopností detí,
      • uplatňovanie organizačných foriem venovaných upevňovaniu zdravia detí a optimálneho rozvoja ich pohybových schopností a motoriky.

      Plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti v špeciálnej materskej škole vychádza zo Štátnych vzdelávacích programov (ďalej len ŠVP) s rešpektovaním špecifických cieľov výchovy a vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením rozpracovaných v ŠkVP pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie.

      Špeciálna materská škola poskytuje deťom predprimárne vzdelanie, ktoré získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre deti s mentálnym postihnutím. Dokladom o získanom predprimárnom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

      Praktická škola v Bytči bola zriadená 01.09.2016. Od 01.01.2017 je spolu so špeciálnou materskou školou a špeciálnou základnou školou jednou z organizačných zložiek Spojenej školy internátnej v Bytči. Praktická škola je jedna z možností riešenia ďalšieho vzdelávania a následnej integrácie žiakov s mentálnym a viacnásobným postihnutím do spoločnosti.

      Do praktickej školy sa prijímajú žiaci s mentálnym postihnutím alebo žiaci s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili špeciálnu základnú školu, základnú školu alebo povinnú školskú dochádzku a ich stupeň postihnutia im neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti, no v podmienkach praktickej školy sú schopní osvojiť si zručnosti a návyky potrebné na vykonávanie jednoduchých pracovných činností.

      Do praktickej školy sa prijímajú aj iné fyzické osoby s mentálnym postihnutím alebo dospelí občania s mentálnym postihnutím v kombinácii s inými postihnutiami, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a neboli vzdelávaní v odbornom učilišti alebo praktickej škole.

      Praktická škola je určená pre chlapcov i dievčatá, menej zručných absolventov špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa variantu A a manuálne zručných absolventov špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa variantu B a C.

      Vyučovací čas žiaka je v 1., 2. a 3. ročníku 26 hodín týždenne. Vzdelávanie žiakov je členené do jednotlivých ročníkov. Obsah vzdelávania rešpektuje danosti mentálne postihnutých žiakov, je určený vzdelávacím programom praktických škôl, ktorý vypracoval Štátny pedagogický ústav Slovenskej republiky a schválilo Ministerstvo  školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Ak zdravotné znevýhodnenie neumožňuje vzdelávanie žiaka podľa vypracovaného učebného plánu, žiak sa vzdeláva podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, ktorý rešpektuje jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

      Profilujúcim predmetom Praktickej školy, Mičurova 367/3, Bytča, je predmet Remeselné práce, ktorý je zameraný na získanie základných manuálnych zručností z oblasti ľudových remesiel - výšivkárstvo, práca s priadzou, drotárstvo, modelovanie, textilné doplnky, práce s drobným a prírodným materiálom.

      Praktická škola nie je profesijne zameraná na zvládnutie učebného odboru, preto po jej absolvovaní nezískavajú žiaci výučný list, ale záverečné vysvedčenie o absolvovaní praktickej školy so zameraním na vykonávanie pomocných prác v odbore remeselné práce pod dohľadom zodpovednej osoby. Umožňuje žiakom možnosť fyzicky a psychicky dospieť, aby mohli čo najsamostatnejšie žiť v domácom prostredí alebo v chránenom bývaní, pracovať v chránenej dielni alebo chránenom pracovisku.

      Absolvovaním tretieho ročníka vzdelávacieho programu praktickej školy žiak získa nižšie stredné odborné vzdelanie. 

      Školský klub detí (ďalej len ŠKD) zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku v Spojenej škole internátnej, Mičurova 364/1, Bytča, odpočinkovú, rekreačnú a záujmovú činnosť zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania.

      Vychovávatelia ŠKD uskutočňujú s deťmi pravidelnú prípravu na výchovno-vzdelávací proces, relaxačno-oddychové a záujmové činnosti podľa potrieb a požiadaviek detí.

      Školský klub detí riadi vedúca vychovávateľka, ktorá priamo zodpovedá riaditeľke školy. Riaditeľka školy určuje počet výchovných oddelení podľa počtu prihlásených detí.

      Deti sa do ŠKD prijímajú vždy na jeden školský rok na základe písomnej prihlášky (zápisný lístok) podanej ich zákonným zástupcom. O prijatí do ŠKD rozhoduje riaditeľka školy. Deti sa zaraďujú do oddelení spravidla podľa veku.

      Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD určuje na príslušný školský rok riaditeľka školy. Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD uhrádza zákonný zástupca mesačne a to vždy mesiac vopred do 10.dňa v mesiaci.

      Školský internát zabezpečuje pre deti, ktoré navštevujú Spojenú školu internátnu, Mičurova 364/1, Bytča, odpočinkovú, rekreačnú a záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania.

      Vychovávateľky školského internátu uskutočňujú s deťmi pravidelnú prípravu na výchovno-vzdelávací proces, relaxačno-oddychové a záujmové činnosti podľa potrieb a požiadaviek detí. Po skončení výchovno-vzdelávacej činnosti v triedach školy žiaci odchádzajú na večernú hygienu a nočný odpočinok do priestorov školského internátu, kde s nimi pracujú pomocné vychovávateľky a plnia ďalšie úlohy v zmysle Režimu dňa školského internátu.

      Riaditeľka školy určuje výchovné skupiny, ktoré sú utvorené podľa počtu ubytovaných detí v internáte na týždňový pobyt. Deti ubytované v školskom internáte sa denne organizačne riadia do 16.00 hod. podľa plánu školského internátu, ktorý je takmer totožný s plánom školského klubu detí.

      Školský internát sa pre deti ubytované na týždňový pobyt otvára v pondelok od 6.30 hod. a jeho prevádzka končí v piatok do 16.00 hod.

      Príspevok za stravu dieťaťa ubytovaného v školskom internáte uhrádza rodič podľa určenej výšky stravného v zmysle platných predpisov spolu s poplatkom za pobyt, ktoré je určené v spoločnom predpise. Rodič dieťaťa ubytovaného v školskom internáte už nehradí poplatok za školský klub detí.

      Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v školskom internáte uhrádza zákonný zástupca vždy mesiac vopred do 10. dňa v mesiaci.

      CŠPP

      Kto sme?

      Sme zariadenie špeciálno-pedagogického poradenstva, naším zriaďovateľom je Okresný úrad v Žiline.

      Poskytujeme psychologické, logopedické, špeciálno-pedagogické, somatopedické, surdopedické a rehabilitačné služby formou ambulantnej starostlivosti.

      Komu poskytujeme služby?

      Našu klientelu tvoria deti a mládež so zdravotným znevýhodnením od raného veku až po ukončenie prípravy na povolanie. Služby poskytujeme tiež zákonným zástupcom týchto detí a žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl.

      Ak hovoríme o zdravotnom znevýhodnení, je potrebné uviesť, že sa jedná o deti a žiakov s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, chorých a zdravotne oslabených, hluchoslepých a s viacnásobným postihnutím.

      Kto môže požiadať o naše služby?

      Rodič, alebo zákonný zástupca dieťaťa, žiaka. Taktiež pedagógovia z MŠ, ZŠ, ŠZŠ, SŠ, tiež detský lekár, prípadne odborný lekár (napr. neurológ).

      Čo potrebujeme k práci s dieťaťom?

      -          Ak žiada rodič

      o    informovaný súhlas zákonného zástupcu

      o    anamnézu (lekársku, prípadne rodinnú)

      -          Ak žiada škola

      o    informovaný súhlas zákonného zástupcu

      o    anamnézu

      o    žiadosť školy o vyšetrenie

      o    záznam z pozorovania žiaka vo výchovno-vzdelávacom procese (v sekcii tlačivá nájdete pripravené formuláre)

      Kto tvorí náš tím?

      V priloženom dokumente Vám predstavíme pracovný tím našich odborných zamestnancov.

      Jeho jednotliví členovia Vám v nasledujúcich prezentáciách priblížia viac zo svojej činnosti:

      -          psychológ 

      -          špeciálny pedagóg pre deti s poruchami komunikácie

      -          špeciálny pedagóg

      -          somatopéd

      -          surdopéd

      -          fyzioterapeut