• Školský internát

  • Školský internát

   29.07.2023 15:37
   Školský internát zabezpečuje pre deti, ktoré navštevujú Spojenú školu internátnu, Mičurova 364/1, Bytča, odpočinkovú, rekreačnú a záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania.
   Vychovávateľky školského internátu uskutočňujú s deťmi pravidelnú prípravu na výchovno-vzdelávací proces, relaxačno-oddychové a záujmové činnosti podľa potrieb a požiadaviek detí. Po skončení výchovno-vzdelávacej činnosti v triedach školy žiaci odchádzajú na večernú hygienu a nočný odpočinok do priestorov školského internátu, kde s nimi pracujú pomocné vychovávateľky a plnia ďalšie úlohy v zmysle Režimu dňa školského internátu.
   Riaditeľka školy určuje výchovné skupiny, ktoré sú utvorené podľa počtu ubytovaných detí v internáte na týždňový pobyt. Deti ubytované v školskom internáte sa denne organizačne riadia do 16.00 hod. podľa plánu školského internátu, ktorý je takmer totožný s plánom školského klubu detí.
   Školský internát sa pre deti ubytované na týždňový pobyt otvára v pondelok od 6.30 hod. a jeho prevádzka končí v piatok do 16.00 hod.
   Príspevok za stravu dieťaťa ubytovaného v školskom internáte uhrádza rodič podľa určenej výšky stravného v zmysle platných predpisov spolu s poplatkom za pobyt, ktoré je určené v spoločnom predpise. Rodič dieťaťa ubytovaného v školskom internáte už nehradí poplatok za školský klub detí.
   Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v školskom internáte uhrádza zákonný zástupca vždy mesiac vopred do 10. dňa v mesiaci.

   Žiadosť o prijatie dieťaťa do Školského internátu
   Informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa Školského internátu