• Základná škola pre žiakov s autizmom

  • Základná škola pre žiakov s autizmom

   15.02.2024 07:54
   V ZŠ pre žiakov s autizmom sa vzdelávajú žiaci v triedach podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím a aj podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami bez mentálneho postihnutia. Vo všetkých triedach vyučujú kvalifikovaní pedagógovia a pedagogickí asistenti, ktorí si neustále dopĺňajú nové poznatky a informácie z oblasti výchovy a vzdelávania žiakov s PAS. Jedným z dôležitých vzdelávaní je problematika alternatívnej augmentatívnej komunikácie (AAK). AAK zahŕňa rôzne spôsoby komunikácie, ktoré reč nahrádzajú, alebo ju sprevádzajú. Ide napríklad o gestá, mimiku, posunkový jazyk, komunikačné tabuľky s grafickými znakmi či abecedou, ale aj zložitejšie počítačové pomôcky
   s rečovým výstupom. AAK predstavuje formu podpornej a náhradnej komunikácie.

   V edukácii žiakov s autizmom inovujeme nielen metódy a prostriedky, ale aj prístupy, ktoré smerujú k novým formám edukácie. Tradičné triedy nie vždy poskytujú prostredie, ktoré vyhovuje každému žiakovi s PAS a preto sme v škole vybudovali nové multisenzorické prostredie Snoezelen.
   Žiaci majú k dispozícii dve miestnosti – terapeutickú a relaxačnú. Je to priestor, kde dochádza k stimulácii motoriky, zmyslového vnímania, ku komunikácii, rozvoju kognitívnych procesov, ale aj redukcii stresu, strachu, agresívneho, autoagresívneho a stereotypného správania. Napomáha nám v  ceste ako docieliť u žiakov s autizmom  aktivizáciu a progres v rozvoji ich osobnosti.
   Pedagogickí zamestnanci školy naďalej aktívne spolupracujú s odbornými zamestnancami poradenského zariadenia – psychológom, špeciálnym pedagógom, špeciálnym pedagógom pre deti so sluchovým postihnutím. Pri práci so žiakmi využívame služby fyzioterapeuta, špeciálneho pedagóga pre deti a žiakov s poruchami komunikácie.
   Vo výchovno-vzdelávacom procese využívame aj ďalšie multisenzorické prostredie umiestnené priamo v jednej triede, ktoré sme vďaka štedrému sponzorskému daru obohatili o nové, podstatne kvalitnejšie prvky – vysoký bublinkový valec s rybičkami, taktilný dotykový UV panel a záclony z optických vlákien, svetelný panel – ohňostroj a hviezdne nebo.
   Vo všetkých triedach využívame interaktívne tabule, prostredníctvom ktorých si žiaci osvojujú nové poznatky, opakujú a upevňujú získané vedomosti. Na vyučovaní používame aplikácie DIDAKTA a SMARTBOOKS.
   V každej triede je vytvorený aj priestor určený pre senzorické vnímanie, oddych a relaxáciu, ktorý umožňuje žiakom striedanie činností a miesta.  Učiteľ ho môže v práci so žiakmi využívať aj motivačne.
   Naďalej je naším prvoradým cieľom posúvať hranice vašich detí a našich žiakov tak, aby dosiahli čo najvyššiu možnú úroveň poznania a vedeli použiť získané vedomosti a zručnosti v praktickom živote.

   Žiadosť o prijatie do ZŠ pre žiakov s autizmom
   Vyhlásenie zákonného zástupcu - príloha 2
   Písomné vyhlásenie - príloha 3