• Špeciálna základná škola

  • Špeciálna základná škola

   17.02.2024 13:52
   Špeciálna základná škola, Mičurova 364/1, Bytča (ďalej len ŠZŠ), poskytuje výchovu a vzdelávanie žiakom so zdravotným znevýhodnením. Edukačný proces sa prispôsobuje špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám žiakov.
   Dieťa so zdravotným znevýhodnením môže začať plniť povinnú školskú dochádzku v prípravnom ročníku, ak k 01. septembru bežného kalendárneho roka dosiahlo šesť rokov veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť a nie je u neho predpoklad zvládnutia učiva prvého ročníka. Prípravný ročník mu zabezpečí zaškolenie, bezplatnú logopedickú starostlivosť, odbornú špeciálnopedagogickú starostlivosť (špeciálny pedagóg, logopéd, psychológ, fyzioterapeut), terapie na odstránenie vývinových porúch učenia a individuálnu výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v malom kolektíve. V prípravnom ročníku sa vyučuje 20 vyučovacích hodín týždenne. Absolvovanie prípravného ročníka zabezpečí bezproblémový vstup dieťaťa do prvého ročníka základnej školy alebo špeciálnej základnej školy.
   Na základe komplexnej diagnostiky sa v ŠZŠ vzdelávajú žiaci od 6 do 18 rokov veku. Špeciálna základná škola vzdeláva žiakov s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím. Vzdelávanie sa vnútorne člení podľa stupňa mentálneho postihnutia žiakov na:
   a) variant A pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia,
   b) variant B pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia,
   c) variant C pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutých a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B.
   Obsah vzdelávania žiakov jednotlivých variantov je daný štátnym vzdelávacím programom pre žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie a školským vzdelávacím programom.
   V prípade ťažkosti pri osvojovaní si predpísaného učiva je možné žiakovi ŠZŠ vypracovať individuálny vzdelávací program z jedného alebo viacerých predmetov, podľa ktorého sa vzdeláva a postupuje do vyššieho ročníka.
   Špeciálna základná škola poskytuje žiakom primárne vzdelanie. Primárne  vzdelanie  získa  žiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.
   Žiadosť o prijatie do Špeciálnej základnej školy, Mičurova 364/1, Bytča
   Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu
   Písomné vyhlásenie jedného zákonného zástupcu

   Zoznam pomôcok
   Školský vzdelávací program pre Špeciálnu základnú školu