• Školská jedáleň

  • Školská jedáleň

   29.07.2023 15:18
    
   vedúca školskej jedálne: Bc. Sedliačková Eva
   kuchárky: Raždíková Anna
     Dobošová Janka
     Janáčková Gabriela


                              
                                         
                                               


   Varíme s láskou

   V našej školskej jedálni je hlavným kritériom prípravy jedál dodržiavanie  zásad racionálnej výživy, pričom kladieme dôraz na zabezpečenie predpísanej kaloricko-nutričnej hodnoty pre daný vek dieťaťa potrebnej pre ich zdravý vývin, s prihliadnutím na krajové zvyklosti, sezónnu dostupnosť potravín, cenovú reláciu obstarávaných surovín i s  prihliadnutím na detský mlsný jazýček. Okrem toho, školské obedy sú plánované, jedlá sú pestro obmieňané a musia spĺňať prísne hygienické normy.

   Cena stravy je:
   Špeciálna materská škola
   Desiata:  0,40 €
   Obed:  1,00 €
    Olovrant:       0,30 €
      
   Žiaci 1. – 9. ročníka a PŠ
    
   Desiata:  0,49/0,53/0,57 €
   Obed: žiaci  6-11 rokov  1,30 €
   žiaci 11-16 rokov 1,50 €
   žiaci PŠ 1,70 €

   Celodenná strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera)
    
   Deti 2 – 6 rokov 2,85 €
   Deti 6 – 11 rokov  4,00 €
   Žiaci 11 – 16 rokov 4,40 €
   Žiaci PŠ 4,85 €

   Žiakom materskej školy – predškolákom a žiakom 1. a 2. stupňa základnej školy, ktorí majú nárok na dotáciu je v dňoch, keď sa zúčastnili výchovno-vzdelávacieho procesu priznaná na obed v sume 1,30 €/deň.
   Stravu je potrebné uhradiť vždy do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca.
   Úhrada je možná poštovou poukážkou alebo prevodom na účet č. SK65 8180 0000 0070 0058 5717, do poznámky treba napísať meno dieťaťa.
   Prípadné preplatky alebo nedoplatky sa preratúvajú každý mesiac.
   V prípade neuhradenia platby v predchádzajúcom mesiaci sa dieťa nemôže v nasledujúcom mesiaci stravovať.
   Dieťa je možné zo stravy odhlásiť deň vopred do 14,00 hod., v pondelok ráno do 7,15 hod.  Odhlasovanie je možné cez internet na stránke www. strava.cz, osobne alebo telefonicky len u vedúcej ŠJ, prípadne u pani kuchárok. Učitelia nie sú povinní žiakov odhlasovať zo stravovania počas ich neprítomnosti v škole.

   Telefón: 0911 180 164
   E-mail: eva.sedliackova@szsibytca.sk